Juridische informatie

Juridische informatie

Lees de BELANGRIJKE INFORMATIE hieronder voordat u verdergaat, zodat u op de hoogte bent van de beperkingen op de verspreiding van de gegevens die beschikbaar zijn op deze website.

1. Website van Eurinvest Partners

Deze website (hierna de "Site") wordt beheerd door Eurinvest Partners SA (hierna "Eurinvest Partners").

2. Toegang

Toegang tot de Site is verboden voor iedereen binnen een jurisdictie (op grond van zijn/haar woonplaats, verblijfplaats, nationaliteit of andere) waarin de publicatie of terbeschikkingstelling van de Site een overtreding van de geldende wet- en regelgeving zou vormen. De Site is met name niet bedoeld voor mensen die in de Verenigde Staten wonen. Als u onderdaan bent van een dergelijke jurisdictie, mag u niet verdergaan op deze Site en moet u ze onmiddellijk verlaten. Als u geen onderdaan bent van een dergelijke jurisdictie, mag u op de Site blijven nadat u de onderstaande voorwaarden heeft gelezen en ermee akkoord gaat.

3. Lokale beperkingen

a. Algemeen principe

Deze Site vormt geen aanbod of verzoek om aandelen, beleggingsfondsaandelen of andere effecten te verkopen of beleggingsadviesdiensten of andere op deze site genoemde diensten te verstrekken, door een persoon binnen een jurisdictie waar een dergelijk aanbod, verzoek of verstrekking onwettig zou zijn of waarin de persoon die een dergelijk aanbod of verzoek doet niet daartoe geen toestemming heeft, of aan iedere persoon aan wie het onwettig is om zo'n aanbod of verzoek te doen. Stortingen worden alleen geaccepteerd bij daartoe bevoegde Eurinvest Partners-entiteiten; deposito's van beleggers in jurisdicties waar dergelijke stortingen een overtreding van de lokale wet- en regelgeving zouden zijn, worden niet geaccepteerd.

U hebt alleen toegang tot de diensten die daadwerkelijk worden aangeboden in het land waar u woont, door contact op te nemen met de entiteit van Eurinvest Partners die naar behoren is geregistreerd in uw land.

b. Verenigde Staten van Amerika

Eurinvest Partners verstrekt de producten en diensten die op de Site worden beschreven niet aan Amerikaanse onderdanen (zoals gedefinieerd door de Amerikaanse Securities Act van 1933, na wijziging, hierna "Securities Act"). Effecten of aandelen die op de Site worden beschreven, worden niet geregistreerd conform de Securities Act of enige andere effectenwetgeving die geldt in de Verenigde Staten (inclusief geldende wetgeving van elke Amerikaanse lidstaat). Ze mogen niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, noch in hun territoria en bezittingen en in alle gebieden onder hun jurisdictie, noch aan hun onderdanen. Door verder te gaan, verklaart u dat u geen Amerikaans staatsburger bent.

4. Auteursrecht

De volledige site van Eurinvest Partners valt onder het auteursrecht, onder voorbehoud van rechten van derden. U mag de Site niet geheel of gedeeltelijk reproduceren (elektronisch of op eender welke andere manier), wijzigen, ernaar linken of gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden zonder de schriftelijke toestemming van Eurinvest Partners.

5. Betrouwbaarheid en garantiereserve

De informatie die beschikbaar is op de Site is opgesteld door Eurinvest Partners, die alle nodige maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat deze informatie betrouwbaar, correct en volledig is. Eurinvest Partners garandeert niet, noch expliciet noch impliciet, de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid van deze informatie voor welk doel dan ook.

Eurinvest Partners kan niet garanderen dat de informatie op de Site niet is gewijzigd als gevolg van technische storingen (verbreking van de verbinding, inmenging van derden, virussen, enz.).

De informatie op de Site mag op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als beleggingsadvies, van juridische, fiscale of andere aard. De informatie of meningen op de Site houden geen rekening met de beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie of de specifieke behoeften van de ontvanger van deze informatie. U wordt geadviseerd specifiek, persoonlijk en aangepast professioneel advies in te winnen voordat u een beleggingsbeslissing neemt. De informatie of de meningen op deze site worden uitsluitend op persoonlijke titel en ter informatie verstrekt en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De waarde van beleggingen in effecten, derivaten, aandelen of deelnemingsrechten van beleggingsfondsen kan dalen of stijgen. Het is daarom mogelijk dat de belegger het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.

6. Materiële belangen

Het is mogelijk dat Eurinvest Partners en/of haar vennoten, directeuren, kaderleden en bedienden belangen in of posities hebben in effecten beschreven op de Site of, in hun hoedanigheid van market makers, deze titels onderhandelen of hebben onderhandeld. Bovendien kunnen deze entiteiten of personen een mandaat als bestuurder in de raden van bestuur van de bedrijven die deze effecten uitgeven uitoefenen of uitgeoefend hebben.

7. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de wet, in het bijzonder in geval van nalatigheid, kan Eurinvest Partners niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, directe en indirecte schade of opeenvolgend, gerelateerd aan toegang tot de Site of tot enige andere site gerelateerd aan de Site, het gebruik, de verkenning of het downloaden ervan.

8. Gelinkte sites

De Site kan links bevatten naar andere sites die door derden worden beheerd of ter beschikking gesteld. Eurinvest Partners heeft de sites gelinkt aan zijn eigen site niet geverifieerd en biedt geen garantie met betrekking tot de informatie of het materiaal dat beschikbaar wordt gesteld op deze sites. Door een site van een derde te koppelen aan zijn eigen site, aanvaardt noch accepteert Eurinvest Partners enige aansprakelijkheid voor de producten of diensten die worden aangeboden via de sites van derden.

9. Reserves van aanbiedingen

De informatie die op de Site wordt verstrekt, vormt geen aanbod of deel van een aanbod om discretionaire of niet-discretionaire management- of adviesdiensten aan te bieden, anders dan die voorzien in een overeenkomst in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Deze informatie vormt geen uitnodiging om in te schrijven op of anderszins effecten, derivaten of beleggingsfondseenheden te kopen.

10. Beleggingsfondsen

De Site bevat informatie over beleggingsfondsen en financiële producten die zijn geregistreerd en beheerd in verschillende jurisdicties. Om de toegang tot zijn website te vergemakkelijken, zal Eurinvest Partners u niet vragen om uw land van verblijf mee te delen alvorens u toegang te geven tot specifieke informatie met betrekking tot beleggingsfondsen. We geven u vrije toegang, in de wetenschap dat uw woonplaats u niet noodzakelijkerwijs toelaat u erop in te schrijven. Daarom zal uw toegang niet beperkt zijn.

11. Privacybeleid

In overeenstemming met Europese regelgeving aangaande de privacy (algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016, GDPR), heeft EurinvestPartners een beschermingsbeleid van de persoonsgegevens opgesteld. 

Vóór het aangaan van enige overeenkomst voor vermogensbeheer dienen wij noodzakelijkerwijze uw persoonsgegevens op te vragen en te verwerken. In het kader van deze overeenkomst zullen wij u per e-mail ook rapporteren over de door u gekozen financiële instrumenten. Ook kunnen we, mits uw toestemming, uw contactgegevens hanteren om u uit te nodigen voor evenementen of newsletters. Uw toestemming hiervoor kan u echter op eender welk moment terug intrekken. Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen. Dit zijn de enige wijzen waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden: Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken; Wij doen beroep op derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacybeleid ook naleven.

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@eurinvestpartners.com of per telefoon +352467267.
- Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens.
- De overdracht van uw persoonsgegevens via de rechtstreekse verzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.
- Uw verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (uitnodigingen voor evenementen of newsletters), indien u eerder uw toestemming gaf. 
Voor dit laatste recht, zal elke elektronischezending van onze kans u toelaten om automatisch afmelden.

12. Geldend recht

Het gebruik van de Site is onderworpen aan de Luxemburgse wetten, die uitsluitend de interpretatie, toepassing en het effect van alle hierboven beschreven gebruiksvoorwaarden zal regelen. Elk geschil met betrekking tot of in verband met de Site of voortvloeiend uit het gebruik ervan zal worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegheid van de Luxemburgse rechtbanken.

© 2018 Eurinvest Partners SA